Työntekijöiden osallistaminen: Uusi näkökulma IT-johtajille, jotka haluavat saada aikaan menestyksekkään digitaalisen muutoksen

image

Työntekijöiden osallistaminen: Uusi näkökulma IT-johtajille, jotka haluavat saada aikaan menestyksekkään digitaalisen muutoksen

Vasta vähän aikaa sitten IT-johtajien tärkeimmät työtehtävät olivat laitteistoasennusten valvonta ja järjestelmäpäivitysten fasilitointi. Nykyään heidän jo ennestään kuormitettuun rooliinsa sisältyy tulevaisuuden kasvun ja kilpailukyvyn varmistavien työkalujen ja teknologioiden määritys. Tämä on hanke, joka häiritsisi parhaitenkin valmistautuneen ja resursoidun IT-tiimin yöunia. 
 
IT-vastaavat optimoivat jo nyt henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon kollegoidensa ohella toimistoja vastaamaan tilojen muuttuvaa käyttöä. Koska kuitenkin monet työntekijät viettävät vain osan työviikosta toimistolla ja toiset työskentelevät kokonaan etänä, optimoidun toimiston hyödyt menetetään nopeasti, jos ne eivät ole linjassa hybridityötä tekevän henkilöstön tarpeiden kanssa. 
 
Itse asiassa tutkimuksemme mukaan monissa organisaatioissa ei koeta yhteistyötä saumattomaksi. Esimerkiksi 44 %:lla työntekijöistä ei ole käytössään viestintäteknologiaa, joka helpottaa saumatonta viestintää etänä työskentelevien kollegoiden kanssa. 
 
Yrityksillä ei kuitenkaan ole varaa yhteyksien toimimattomuuteen vaikeassa taloustilanteessa ja haastavissa tulevaisuusnäkymissä. Jos työntekijät pettyvät työskentelykokemukseen, he hakeutuvat muualle. 
 
Niinpä IT-vastaavien on haastettava itsensä digitaalisissa muutosstrategioissa. Näin varmistetaan, että organisaatiot houkuttelevat ja sitouttavat parhaita osaajia. Tämä tarkoittaa työntekijöiden ottamista mukaan innovaatio- ja investointihankkeisiin sekä heidän rohkaisemistaan uusien työkalujen ja prosessien käyttöön. Erityisen tärkeää on luoda heille väyliä palautteenantoon ja tuottavuuteen vaikuttavien ongelmakohtien esille tuomiseen. 
 
Gartnerin mukaan tämän prosessiin tulisi sisältää “kokemustason mukaiset sopimukset” (XLA:t), jotka ovat paljon vakiopalvelutason mukaisia sopimuksia (SLA) laajempia. Ne ovat myös IT-palveluita ja -teknologiaa koskevan työntekijäkokemuksen todellinen mittapuu. Niiden arvoa havainnollistaakseen Gartner jopa sisällytti XLA:t “innovaation laukaisevalle” käyrälleen osoittaakseen, että kun on kyse varhaisvaiheen käyttöönotosta ja teknologian kypsyydestä, ne auttavat mittaamaan käyttäjäkokemusta alusta loppuun. Näin yritykset voivat optimoida ja parantaa työntekijöiden teknologian käyttökokemusta, joka johtaa liiketoiminnan tehostumiseen. 
image

Tarkoituksenmukainen digitaalinen muutos

IT-johtajien on varmistettava, että digitaaliset muutosstrategiat ovat johdonmukaisia ja kattavia. Niiden on yhtenäistettävä muutos ja investoinnit koko organisaatiossa ja huomioitava hybridityöskentelyn koko skaala. Keskeistä tässä on rakentaa strategia, joka keskittyy niihin ihmisiin, joihin se lopulta vaikuttaa. 
 
Mitkä ovat koko organisaatiossa saavutettavat ydintavoitteet? Monille yrityksille kyse on joustavuuden, yhteistyön ja yhteyksien parantamisesta. Niinpä IT-vastaavien on ennen uuden teknologian käyttöönoton aloittamista perehdyttävä syvällisesti näihin tavoitteisiin. On ymmärrettävä, kuinka asiakkaiden ja työntekijöiden tarpeisiin voidaan vastata, olipa kyseessä sitten aikaa vievien tehtävien automatisointi tai projekteihin osallistumisen ja luovan työn jakamisen sujuvoittaminen. 
 
Tutkimuksemme osoittavat, että jotkin strategiat saattavat epäonnistua. Yli kolmannes (36 %) työntekijöistä sanoo, että yrityksessä käyttöön otettava uusi teknologia ei vaikuta heihin. Varsinkin jos investoinnin ainoa tarkoitus on parantaa työtekijöiden työskentelykokemusta, eikä tässä onnistuta, IT-johtajien on kysyttävä itseltään, onko investointi arvoisensa lisä yrityksen teknologiaan? 

Uuden aikakauden työntekijälähtöisyys

Monissa organisaatioissa saattaa käydä niin, että teknologiainvestoinneilla saadaan aikaan halutun vaikutuksen sijaan epäyhtenäinen tai hajanainen työskentelykokemus. Tässä kohtaa yhteentoimivuudesta tulee olennaista. 
 
 Digitaalinen muutoksen kokemuksen tulisi olla tasapuolinen hybridityössä. Ei voida olettaa, että kotona työskennellään ilman työkaluja, joita toimistotyössä käytetään - ja päinvastoin. Erilaisia järjestelmiä tai ohjelmia käyttäviä ei myöskään pidä sulkea innovatiivisten päivitysten tai teknologiainvestointien tuoman hyödyn ulkopuolelle yhteensopivuusongelmien vuoksi. Tällä tavoin otetaan riski tuottavuuden jarruttamisesta ja hajanaisen työntekijäkokemuksen luomisesta. 
 
IT-johtajien on varmistettava, että kaikkien työntekijöiden teknologiaratkaisut ovat tasapuolisesti käytettävissä sijainnista riippumatta. Näin turvataan saumaton työskentely-ympäristö ja lisätään IT-tiimien tehokkuutta, koska ne voivat ottaa käyttöön yhden integroidun palvelun koko henkilöstölle.

Työntekijöiden osallistaminen

Oikeiden innovaatioiden ja investointien priorisointi vaatii niitä eniten hyödyntävien henkilöiden oivallusten huomioimista. Työntekijöiden tarpeiden ymmärtäminen on olennaista kilpailukykyisen ja menestyksekkään digitaalisen muutosstrategian laatimiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää, että työntekijöillä on ongelmatapauksissa mahdollisuus palautteenantoon ja IT -tiimeille raportointiin. Näin myös johtajat saavat kipukohdat tietoonsa. 
 
Kun uudet työkalut on lisätty järjestelmiin, IT-vastaavien tulee rohkaista työntekijöitä niiden aktiiviseen käyttöön. Jos ihmiset kokevat uudet teknologiat tai prosessit lannistavina, he eivät käytä niitä. Tällöin haaskataan arvokkaita resursseja ja epäonnistutaan tuottavuusongelmien ratkaisussa. Lisäksi työntekijäkokemus heikkenee entisestään. Kun varmistetaan työkalujen käyttökoulutus, käyttövarmuus ja työntekijöiden tyytyväisyys työkaluihin, päästään jo pitkälle hankkeen onnistumisessa. 
 
On löydettävä ratkaisut, joilla vastataan aktiivisesti työntekijöiden keskeisiin tarpeisiin, ei siis ole kyse pelkästään investoinneista ”uusimpiin” tai ”parhaimpiin” ratkaisuihin.
image

Työntekijöiden oivallusten hyödyntäminen

Miten IT-johtajat sitten hyödyntävät näitä oivalluksia? Monet liiketoiminnan kannalta kriittiset tehtävät pitävät IT-osastot kiireisinä jo entuudestaan. On vaativa hanke lisätä jo valmiiksi suureen työmäärään haaste työntekijöiden oivallusten kokoamisesta. 
 
Näiden tietojen kokoamisen ei kuitenkaan tarvitse olla uuvuttava prosessi. Yritykset voivat saada tukea integroiduista teknologia-alustoista, joilla voidaan arvioida työntekijöiden teknologian käyttöä – sekä toimistossa tapahtuvaa että virtuaalista. Mitä työntekijät käyttävät eniten? Mikä on vähäisellä tai olemattomalla käytöllä? Nämä oivallukset voivat olla arvokkaita, koska niistä voi käydä ilmi uusien investointien tai päivitystä kaipaavien yhteistyövälineiden tarve. 
 
Yhdellä integroidulla alustalla IT-vastaavat voivat kehittää vahvempia ja ihmiskeskeisempiä työtilastrategioita, jotka sopivat aidosti loppukäyttäjälle.

Miten voimme auttaa?

Ricoh voi tukea sinua digitaalisen muutoksen jokaisessa vaiheessa, jotta työkalut integroituvat saumattomasti työntekijöidesi päivittäisiin tehtäviin. Luotettavana kumppaninasi voimme auttaa maksimoimaan hybridityön toiminnallisuudet, jolloin henkilökuntasi voi saavuttaa enemmän ja tehdä arvokasta työtä esteettä. Ratkaisumme ja palvelumme auttavat organisaatioita luomaan saumattoman työntekijäkokemuksen ja tukevat työntekijälähtöisen työpaikkasi muutoksen jokaista vaihetta.
 
 
Jos haluat lisätietoja saumattoman työympäristön uudistamisesta, lue Ricohin uusin raportti täältä
Edward Hamiltion

Edward Hamilton

Viestintäpalveluiden johtaja

Ollaan yhteyksissä

Keskustele asiantuntijamme kanssa

Ota yhteyttä konsulttiimme ja kerro, kuinka voimme auttaa yritystäsi.

Ota yhteyttä