Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Sustainability Optimisation Programme

Yleistä

Ricohin kestävän kehityksen optimointiohjelma tarjoaa välittömiä ja mitattavia vähennyksiä hiilidioksidipäästöihin optimoimalla asiakirjojen tuotantoa ja kokonaiskustannuksia. Kestävän kehityksen optimointiohjelmamme toteutetaan viisivaiheisella konsultointiprosessilla, joka sisältää käytännön toimia hiilijalanjäljen hävittämiseksi:

1. Analysointi
Ensin me keräämme ja analysoimme kaikki saatavilla olevat tiedot asiakirjaympäristöstäsi, jotta saamme perustiedot nykyisestä hiilipäästötasostasi, paperin ja energian kulutus mukaan lukien. Näiden tietojen pohjalta voimme arvioida omaan ympäristöösi sekä tuleviin tarpeisiin parhaiten soveltuvat toimet.

2. Suunnittelu
Tämän jälkeen laadimme suunnitelman, jossa on selvästi yksilöitynä tärkeimmät parannuskohteet. Suunnitelmassa huomioidaan nykyiset hallintotehtävät, prosessitehokkuuteen liittyvät toiveet, kustannusten optimointi sekä tuottavuuden parantaminen. Käytännön toimia ovat muun muassa sisätilaratkaisujen muuttaminen energiatehokkaan laitesijoittelun mukaisiksi, sekä raportti, jossa on ohjeet tehokkaiden suorituskykymittareiden laadintaan: niiden avulla voidaan seurata ja saavuttaa kouriintuntuvia tuloksia.

3. Käyttöönotto
Seuraavassa vaiheessa otetaan käyttöön ehdotetut muutokset. Tämä vaihe käsittää laitteiston, kuten kaksipuoleisella tulostuksella sekä virransäästötiloilla varustettujen monitoimilaitteiden, asennuksen ja käyttöönoton. Ricoh tarjoaa koulutusta, jolla pyritään lisäämään ympäristötietoisuutta, opettamaan energiatehokasta käyttöä sekä nostamaan esiin yksinkertaisten muutosten, kuten kaksipuoleisen tulostuksen, tarjoamia hyötyjä.

4. Hallinnointi
Tämän jälkeen alamme seurata tuloksia ja vertailla niitä suunnitteluvaiheessa määritettyyn perustasoon sekä kestävää kehitystä mittaaviin suorituskykymittareihin. Tarjoamme käyttöösi säännöllisiä raportteja sekä suosituksia, joiden avulla voit parantaa prosesseja, jos havaitsemme haitallista vaihtelua. Niiden avulla voit myös soveltaa onnistuneita ratkaisuja organisaationlaajuisesti tapauksissa, joissa yksittäiset osastot ylittävät tavoitteensa. Tavoitteet voidaan tarvittaessa myös määrittää uudelleen laitekannan ympäristöystävällisyyden hienosäätöä varten.

5. Neutralointi
Ratkaisumme pyrkii vähentämään kaikkien hallinnassamme olevien toimintojen ympäristövaikutuksia. Mutta vaikka prosessit olisi optimoitu mahdollisimman ympäristöystävällisiksi, niistä tulee silti aina jäämään jonkin verran paperin ja sähkön kulutuksesta sekä huollosta aiheutuvia hiilipäästöjä, joita ei voida välttää. Me muunnamme jäljellä olevat vaikutukset SGS ‑standardointilaitoksen akkreditoiman laskentatapamme avulla luvuiksi ja tarjoamme erilaisia hiilipäästöoikeuksia, joiden avulla voit saavuttaa nollatason hiilipäästöissä.

Small Business Carbon Balanced Printing

Ricoh-laitteiden Carbon Balanced -etukäteissopimus on helppo tapa pienille organisaatioille pienentää tulostusinfrastruktuurin hiilijalanjälkeä.  Kun hyödynnämme odotettavissa olevaa koko käyttöiän kattavaa ja mallikohtaista tulostusmäärää, voimme laskea hiilijalanjäljen odotettavissa olevalle energian- ja paperinkulutukselle sekä laitteen huollolle sopimuksen koko voimassaoloajaksi. Hiilineutraaliuden laskennassa otamme hiilijalanjäljessä huomioon myös käyttöä edeltävän vaiheen (raakamateriaalien hankkiminen, valmistus ja jakelu). Lasketut hiilipäästöt korvataan hyvittämällä UNFCCC Gold Standard -standardien mukaisia päästövähennyksiä asiakkaiden Ricoh-tilille. Tuloksena on täysin hiilineutraali tulostuslaitteisto. Tämän hankkeen avulla voit vaikuttaa merkittävästi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen sekä kestävien teknologioiden käyttöönottoon kehittyvissä maissa.  Asiakkaana saat myös hiilineutraalista tulostuksesta ilmoittavan todistuksen, jota voit käyttää vaatimustenmukaisuus- ja markkinointitarkoituksiin.

Tärkeimmät ominaisuudet ja edut

Ricohin Sustainability Optimisation Programme tarjoaa menetelmiä, joiden avulla organisaatiosi asiakirjatyönkulkujen hiilijalanjälki voidaan neutraloida käytännöllisesti ja rakenteellisesti siten, että tulokset ovat mitattavissa.

Ympäristöystävällisyys liiketoiminnan kasvutekijänä
Käytännönläheinen ja toiminnallinen ympäristökäytäntö on viime vuosina saanut entistä enemmän jalansijaa liikeyritysten keskeisten tavoitteiden joukossa. Energiakustannusten jatkuva kasvu ja niiden vaikutus yrityksen tuottoon on vain yksi osatekijä. Luotettava ympäristöstrategia vaikuttaa paljon myös kilpailukyvyn säilyttämiseen, sillä asiakkaat ja yhteistyökumppanit pyrkivät varmistamaan, että liiketoimintasi on vastuullista.

Tehostetut prosessit ja entistä parempi talouden hallinta
Selkeiden ympäristöhyötyjen lisäksi kestävän kehityksen optimointiohjelma tarjoaa organisaationlaajuisia tuottavuus- ja kustannussäästöetuja. Ympäristöystävällinen toiminta sisältää energiatehokkaiden laitteiden käyttöönoton, jätettä vähentävien ohjelmistojen käytön sekä ympäristön huomioivien työskentelytapojen noudattamisen. Kaikki nämä toimet vaikuttavat suoraan tuottoihisi ja siihen, miten työntekijät suoriutuvat organisaatiossasi.

Testattu ja todennettu lähestymistapa
Ricohin kestävän kehityksen optimointiohjelma hyödyntää laajaa, analysoinnista ja käyttöönotosta kertynyttä kokemusta. Olemme tähän mennessä (kesäkuu 2021) suorittaneet SGS ‑standardointilaitoksen akkreditoiman kestävän kehityksen optimointiohjelmamme puitteissa yli 10 000 ympäristöauditointia niin pienyrityksille kuin monikansallisille yhtiöillekin ympäri Eurooppaa. Meidän avullamme asiakkaamme ovat saavuttaneet näkyviä tuloksia: hiilidioksidipäästöt ovat pienentyneet keskimäärin 34 % ja kokonaiskustannukset 31 %.


Palvelunkäyttötapaukset

Tapaus 1: Matkapuhelinyhtiön ympäristöystävällinen tulostusaloite

Haaste – alentaakseen toimistotulostuslaitteiston ympäristövaikutuksia tämä kansainvälinen matkapuhelinyhtiö lanseerasi ympäristöaloitteen, jonka tavoitteena oli saavuttaa:

 • pienempi hiilijalanjälki
 • pienemmät kokonaiskustannukset
 • parempi palvelulaatu
 • parempi tietoturva
 • hallittu kansainvälinen tulostuspalvelu.


Ricohin ratkaisu
- Ricoh kehitti yhtiölle ympäristöystävällisen tulostusympäristön, joka tukee yhtiön joustavaa työskentely- ja liikkuvuusstrategiaa. Näihin sisältyy seuraavien kehittäminen:

 • toimistotilojen ympäristökysely
 • kansainvälinen/paikallinen projektinhallinta
 • standardoitu ja parhaiten palveleva teknologia
 • asiakkaalle omistettu huolto paikan päällä
 • yksityiskohtainen kansainvälinen/paikallinen raportointi.


Tulokset
- kansainvälinen järkeistäminen ja standardointi on:

 • nostanut työntekijöitä per laite -suhdetta 300 % (lukemasta 20:1 ja lukemaan 60:1)
 • vähentänyt paperinkulutusta jopa 75 % joillakin alueilla
 • pienentänyt vuotuisia, käyttäjäkohtaisia toimistotulostuskuluja keskimäärin jopa 50 %
 • auttanut yhtiötä saavuttamaan merkittäviä ja pysyviä vähennyksiä hiilijalanjälkeensä jopa 3 miljoonalla kilogrammalla vuositasolla.


Tapaus 2: Ricohin ympäristöystävällinen ratkaisu auttaa maailman johtavaa teollisuusyhtiötä pienentämään hiilipäästöjään kansainvälisesti.

Haaste - organisaation tulostus- ja monistusympäristö oli kasvanut orgaanisesti. Erillisistä tulostimista koostuvan kaluston käyttö oli osoittautunut kalliiksi, eikä niiden käyttöä voinut juuri valvoa. Tulostusmäärät kasvoivat jatkuvasti, ja tehottomia laitteita käyttävän yhtiön hiilipäästöt olivat tarpeettoman korkeat.

Ricohin ratkaisu – Ricoh analysoi nykyisen ympäristön, arvioi tulostusmäärät ja kirjasi ylös ympäristösuoritusarvot, kuten energiankulutuksen. Löydöstemme perusteella tarjosimme seuraavaa:

 • Ricohin ympäristöystävällinen toimistoratkaisu
 • 
 tulostustoiminnan ympäristöauditointi
 • 
 energiatehokkaat monitoimilaitteet
 • 
 hallittu tulostusympäristö.


Tulokset
- yhtiö poisti käytöstä tehottomat tulostimet ja painotti tulostuksessa energiatehokkaita monitoimilaitteita, minkä ansiosta yhtiön maailmanlaajuinen hiilipäästötaso on laskenut ja rahaakin säästyy:

 • tulostuksen ja monistuksen kustannukset ovat laskeneet 18 %
 • paperinkulutus on pienentynyt 15 %
 • yhtiö on saavuttanut alentanut hiilijalanjälkeään merkittävästi ja pysyvästi.