Evästekäytäntö

Ricoh hyödyntää evästeitä ja muita tiedonkeruuvälineitä tarjotakseen sinulle paremman käyttökokemuksen tällä sivustolla. Voit katsoa lisätietoja näiden asetusten muuttamisesta ja tutustua evästeisiin tarkemmin täällä.

Ricohin olennaisuus- ja ympäristötavoitteilla tähdätään kaikille yhteisten ongelmien ratkaisuun YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden ja Pariisin sopimuksen mukaisesti

Yhtiö on sitoutunut siirtymään kokonaan uusiutuvan energian käyttöön vuoteen 2050 mennessä, ja se on ensimmäinen RE100-aloitteeseen liittynyt japanilaisyritys

TOKIO, 21.4.2017 – Ricoh Company, Ltd. (toimitusjohtaja: Yoshinori Yamashita) on julkistanut uudet tavoitteensa, joiden tarkoituksena on lujittaa yhtiön sitoutumista vastuullisuuteen niin yritystoiminnassa kuin koko yhteiskunnassa. Ricoh otti tämän vuoden huhtikuussa käyttöön kaikkiaan yhdeksännentoista kauden puolivälin hallinto-ohjelmansa, ja samalla yhtiö määritteli viisi olennaista kysymystä ja uutta ympäristötavoitetta, joista yksi on kasvihuonekaasupäästöjen nollataso vuoteen 2050 mennessä. Ricoh on nyt myös ensimmäinen japanilaisyritys, joka on mukana RE100-aloitteessa. Kyseessä on maailmanlaajuinen yhteistyöhanke, jossa vaikutusvaltaiset yritykset sitoutuvat käyttämään pelkästään uusiutuvaa energiaa ja nostavat näin huomattavasti uusiutuvan energian kysyntää, mikä pakottaa myös sen tuotannon lisäämiseen. RE100-aloitteeseen liittyminen tarkoittaa, että Ricoh sitoutuu nostaman uusiutuvan energian osuuden vähintään 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja 100 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.

Ricohin tavoitteena on luoda uusia markkinoita ja arvolupauksia tarkastelemalla laajasti yhteiskuntamme kohtaamia ongelmia. Haasteenamme on tuoda näihin ongelmiin ratkaisuja, jotka edistävät yhteiskuntien kehittymistä ja Ricohin oman liiketoiminnan kasvua. Ricohin määrittelemät viisi olennaista kysymystä ovat: 

 1. Tuottavuuden parantaminen
  Vastuullinen talouskasvu on välttämätöntä hyvinvoinnin kannalta, ja tuottavuuden parantamiseen tähtääviä toimenpiteitä tarvitaan kaikilla aloilla. Innovatiivisella teknologialla ja palveluilla Ricoh on lisännyt tuottavuutta työpaikoilla. Jatkossa Ricoh tuo käyttöön uusia työnteon tapoja koskevia innovaatioita: edistämme esimerkiksi mahdollisuutta työskennellä paikasta riippumatta ja pyrimme luomaan ympäristöjä, joissa kaikenlaiset lahjakkuudet pääsevät kehittymään.

 2. Älykkäämpi toiminta
  Yhteiskunnassa tarvitaan kestävää kehitystä, luovuutta ja innovointikykyä sekä näiden seikkojen puolesta puhumista. Yhteistyössä asiakkaidensa kanssa Ricoh pyrkii uudistamaan työpaikkoja edistyneen tekniikan ja palveluiden avulla. Ricoh tukee fiksumpien työtapojen ja älykkäämpien toimintatapojen omaksumista.

 3. Elämänlaadun parantaminen
  Tarvitsemme yhteiskuntaa, jossa ihmiset voivat elää turvallisessa ja terveellisessä ympäristössä ja jossa jokainen voi hyödyntää mahdollisuuksiaan täysimääräisesti. Tärkeitä ovat myös kestävät ja vastuulliset kaupungit, jotka toimivat tällaisen ympäristön lähtökohtana, sekä asuinalueiden hoitaminen ja kehittäminen näiden periaatteiden mukaisesti.

  Ricohin tarjoamissa terveydenhuolto- ja koulutusalan ratkaisuissa hyödynnetään vuosien kuluessa kehittämäämme tekniikkaa ja asiantuntemusta. Näin olemme mukana kohentamassa ihmisten elämän laatua ja tukemassa yhteisöjen kehittymistä.

 4. Hiilettömän yhteiskunnan aikaansaaminen
  Pariisin sopimuksessa todetaan, että maapallon keskilämpötilan nousu olisi pidettävä huomattavasti alle 2 °C:ssa ja kasvihuonekaasupäästöjen nettomäärä vähennettävä nollaan koko maailmassa tämän vuosisadan jälkipuoliskolla. Ricoh pyrkii vähentämään omasta liiketoiminnastaan syntyvien kasvihuonekaasupäästöjen nettomäärän nollaan kattavilla energiansäästötoimilla ja uusiutuvan energian käytöllä.  Ricohin tavoitteena on myös kokonaan hiiletön yhteiskunta. Keinoina ovat erittäin energiatehokkaiden tuotteiden ja ratkaisujen tarjoaminen sekä liikekumppanien aktiivinen kannustaminen vastaavaan toimintaan.

 5. Kiertotalous
  Luonnonvarojen tehokas ja vastuullinen hyödyntäminen edellyttää resurssien kierrättämistä sekä neitseellisten resurssien käytön vähentämistä. Ricoh pyrkii toteuttamaan kiertotaloutta edistämällä käytettyjen tuotteiden talteenottoa ja kierrätystä sekä kierrätettyjen resurssien hyödyntämistä kaikessa toiminnassaan.

  ”Ricoh on sitoutunut jatkuvaan kasvuun sekä asiakkaidemme että koko yhteiskunnan näkökulmasta luotettavana ja arvostettuna yrityskansalaisena. Ricohin maailmanlaajuisessa ympäristöjulistuksessa (Ricoh Global Environmental Declaration) selvennetään ympäristön kannalta olennaisten kysymysten painopistettä sekä kuvataan toimintasuunnitelmamme”, kertoo Ricoh Company, Ltd:n toimitusjohtaja Yoshinori Yamashita. ”Työntekijämme kaikkialla maailmassa ryhtyvät nyt töihin kauden puolivälin hallinto-ohjelmassamme esiteltyjen tavoitteiden saavuttamiseksi, ja keskiössä on yhteiskunnalle koituva hyöty, jota älykkäämmät työskentelytavat ja ympäristön kannalta kestävämpi toiminta synnyttävät. Nyt julkistettujen tavoitteiden kautta ihanteet ja konkreettiset päämäärät ovat entistä paremmin sopusoinnussa.”

  ”Meillä on suuri ilo toivottaa joukkoomme tervetulleeksi Ricoh. Se on ensimmäinen RE100-yritys, jolla on pääkonttori teknologiamaana tunnetussa Japanissa, ja maassa on valtavasti potentiaalia uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämiselle”, toteaa Sam Kimmins, RE100-aloitteen johtaja. ”Ricohin sitoutuminen pelkästään uusiutuvan sähkön käyttöön on selvä merkki siitä, että yritysten uusiutuvaan energiaan kohdistuva kysyntä on kasvussa koko maailmassa. Odotamme jo kovasti yhteistyötä alansa johtaviin yrityksiin kuuluvan Ricohin kanssa. RE100-aloitteen jäsenkunnan yhteistä osaamista hyödyntäen haluamme auttaa Ricohia sen uusiutuvan sähkön käyttöä koskevien kunnianhimoisten pyrkimysten toteuttamisessa.”

  WNyt esitelty kauden puolivälin hallinto-ohjelma on järjestyksessään yhdeksästoista. Ohjelmassa Ricoh esittelee viisi olennaista kysymystä, joihin se aikoo liiketoiminnassaan keskittyä. Olennaisten kysymysten perustana toimivat kansainvälisen yhteisön yhdessä sopimat YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals *1) sekä Ricohin oma missio.

Uusista ympäristötavoitteista ja  saavutuksista mainittakoon esimerkiksi seuraavat:

 • Ricoh määrittelee vuodelle 2030 uudet tavoitteet viime vuonna voimaan tulleen Pariisin sopimuksen pohjalta (*2).
 • Ricoh pyrkii vähentämään kasvihuonekaasupäästöt nollaan vuoteen 2050 mennessä. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi Ricoh on laatinut Ricoh-konsernin ympäristöjulistuksen. Samalla se jatkaa energiansäästötoimien kokonaisvaltaista edistämistä sekä aktiivista uusiutuvan energian hyödyntämistä.
 • Uusiutuvan energian hyödyntämisen osalta Ricohista on tullut ensimmäinen RE100-aloitteeseen liittynyt japanilaisyritys.
 • RE100-aloitteeseen liittyminen tarkoittaa, että Ricoh sitoutuu nostaman uusiutuvan energian osuuden vähintään 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä ja 100 prosenttiin vuoteen 2050 mennessä.
 • Ricohista riippumattomista lähteistä peräisin olevien kasvihuonekaasupäästöjen osalta yritys tähtää hiilettömän yhteiskunnan luomiseen koko arvoketjussa. Keinoina ovat paitsi omien tuotteidemme energiatehokkuuden parantaminen, myös liikekumppaneiden ja asiakkaiden kannustaminen yhteistyöhön.

Ricoh-konsernin ympäristöjulistus
Ricoh pyrkii oma-aloitteisesti vähentämään ympäristövaikutuksiaan ja parantamaan maapallon elpymiskykyä tähtäämällä liiketoiminnassaan kiertotalouteen ja täysin hiilettömään yhteiskuntaan.

Ricoh-konsernin ympäristötavoitteet
Osa-alue: Ilmaston lämpenemisen estäminen
Tavoitteet vuodelle 2050
– Tavoitteena kokonaan kasvihuonekaasupäästötön (*3) arvoketju
Tavoitteet vuodelle 2030
– Kasvihuonekaasupäästöt, alat 1 ja 2:  30 %:n vähennys (*4) vuoden 2015 tasoon verrattuna
– Kasvihuonekaasupäästöt, ala 3: 15 %:n vähennys vuoden 2015 tasoon verrattuna (hankinnat, käyttö ja logistiikka)

Osa-alue: Resurssien säästäminen
Tavoitteet vuodelle 2050
– Säästettyjen resurssien osuus tuotteissa (*5): 93 %
Tavoitteet vuodelle 2030
– Säästettyjen resurssien osuus tuotteissa: 50 %

*1: YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (Sustainable Development Goals, SDGs)
Yhdistyneissä Kansakunnissa yhteisesti sovitut maailmanlaajuiset tavoitteet, joissa on määritelty globaalit painopistealueet sekä vuoteen 2030 mennessä saavutettavat tavoitteet.  Kestävän kehityksen tavoitteisiin kuuluu 17 päätavoitetta ja 169 alatavoitetta.

*2: Pariisin sopimus
Ilmaston lämpenemistä koskeva kansainvälinen sopimus hyväksyttiin Pariisin vuoden 2015 ilmastokokouksessa (COP21). Kokouksessa päätettiin, että maapallon keskilämpötilan nousu esiteollisen ajan jälkeen olisi pidettävä huomattavasti alle 2 °C:ssa ja kasvihuonekaasupäästöt ja hiilinielut tasapainotettava tämän vuosisadan loppuun mennessä.

*3: Kasvihuonekaasupäästöjen nollataso
Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2050 mennessä ja tasata aloilla 1 ja 2 syntyvät kasvihuonekaasupäästöt yhteiskunnallisesti hyväksyttävillä tavoilla siten, että kasvihuonekaasupäästöjen nettomääräksi tulee nolla. Alaan 3 kuuluvien kasvihuonekaasupäästöjen osalta yhtiö ryhtyy toimiin niillä osa-alueilla, joilla vähennyksiin on mahdollista päästä. Keinoina ovat esimerkiksi energiaa säästävien tuotteiden kehittäminen sekä kasvihuonekaasupäästöjen nollatasoon koko arvoketjussa tähtäävä yhteistyö liiketoimintakumppaneidemme kanssa.
Kasvihuonekaasupäästöt, ala 1: Kaikki suorat kasvihuonekaasupäästöt yhtiön omista tehtaista, toimistotiloista, ajoneuvoista jne.
Kasvihuonekaasupäästöt, ala 2: Epäsuorat kasvihuonekaasupäästöt, jotka aiheutuvat yhtiön ostaman sähkön ja lämmön kulutuksesta
Kasvihuonekaasupäästöt, ala 3: Päästöt liiketoiminnan arvoketjussa (lukuun ottamatta aloja 1 ja 2)

*4:30 %:n vähennys
Edustaa RCP2.6:n mukaisia vähennystasoja. RCP2.6 on hallitustenvälisen ilmastopaneelin IPCC:n skenaario, jossa lämpötilan nousu saadaan pidettyä reilusti alle 2 °C:ssa.

*5:Säästettyjen resurssien osuus
Arvot on saatu jakamalla neitseellisten resurssien määrä käytettävien resurssien kokonaismäärällä.

* Tässä lehdistötiedotteessa mainitut yritysten ja tuotteiden nimet ovat kyseisille yrityksille kuuluvia rekisteröityjä tai muita tavaramerkkejä.

| Tietoja Ricohista |
Ricoh on toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjahallintaan sekä IT- ja viestintäpalveluihin erikoistunut maailmanlaajuinen teknologiayritys. Ricoh on mullistanut ihmisten työskentelytapoja jo yli 80 vuoden ajan. Ricohin tunnuslause on imagine. change. Ricoh tarjoaa palveluja ja teknologiaa, jotka auttavat niin yrityksiä kuin yksilöitäkin innovoimaan uusia tehokkaampia työtapoja, toimimaan ympäristöystävällisemmin ja kasvattamaan liiketoimintaa.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi.

| Mikä on RE100? |
RE100 on maailman vaikutusvaltaisimpien yritysten yhteistyöhanke, jossa yritykset sitoutuvat käyttämään ainoastaan uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvan energian käyttö on myös liiketoiminnan kannalta järkevä ratkaisu, sillä energiakulut ovat paremmin hallinnassa ja päästövähennystavoitteiden saavuttaminen helpottuu. Ricohin ratkaisuihin kuuluvat dokumentinhallintajärjestelmät, IT-palvelut, tuotantotulostusratkaisut, visuaalisen viestinnän järjestelmät, digitaalikamerat  ja teollisuuden järjestelmät.
Näin maailman johtavat yritykset ilmaisevat poliitikoille ja sijoittajille selkeästi, että ne toivovat uusiutuvan energian kasvavan kysynnän tyydyttämistä sekä nopeampaa siirtymistä kestävään, vähähiiliseen talouteen. RE100-aloitteen taustalla ovat The Climate Group sekä CDP, jotka kuuluvat We Mean Business -yrityskoalitioon.

Lisätietoa aloitteesta on osoitteessa http://there100.org/

Lisätietoja uutisesta
Ricoh Finland Oy
Anne Hernetkoski, Marketing Manager
Puh. 045 7734 7027

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin
Seuraa meitä LinkedInissä: www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy

| Tietoja Ricohista |

Ricoh on toimisto- ja tuotantotulostusratkaisuihin, asiakirjahallintaan sekä IT- ja viestintäpalveluihin erikoistunut maailmanlaajuinen teknologiayritys. Ricoh on mullistanut ihmisten työskentelytapoja jo yli 80 vuoden ajan. Ricohin tunnuslause on imagine. change. Ricoh tarjoaa palveluja ja teknologiaa, jotka auttavat niin yrityksiä kuin yksilöitäkin innovoimaan uusia tehokkaampia työtapoja, toimimaan ympäristöystävällisemmin ja kasvattamaan liiketoimintaa.


Lisätietoja löydät osoitteesta www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi


Lisätietoja uutisesta

Ricoh Finland Oy
Jarno Ahonen, Sales Director 
Puh. 040 553 2161

Sähköposti: markkinointi@ricoh.fi
Kotisivut: www.ricoh.fi ja www.imaginechange.fi
Seuraa meitä Facebookissa: www.facebook.com/ricohfinland
Seuraa meitä Twitterissä: www.twitter.com/ricohfin
Seuraa meitä LinkedInissä: http://www.linkedin.com/company/ricoh-finland-oy